Oxy Fuel privacy, cookies & disclaimer

Privacy & Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens:

OxyFuel B.V.

Biest 58
6001 AS Weert
Nederland

T: 06 - 42 03 40 35
E: info@oxyfuel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
OxyFuel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

OxyFuel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • OxyFuel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
OxyFuel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
OxyFuel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OxyFuel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@OxyFuel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OxyFuel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OxyFuel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@OxyFuel.nl.

Disclaimer:

Voor alle duidelijkheid wijst OxyFuel, hierna te noemen OxyFuel, ten aanzien van de website www.OxyFuel.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van OxyFuel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OxyFuel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door OxyFuel met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Disclaimer: Houd er rekening mee dat onze Oxyhelp zuurstofcabines zijn aangemerkt als niet-medische, commerciële apparaten voor wellness- en ontspanningsdoeleinden. In dit verband herinneren wij u eraan dat de druk die wordt gebruikt in de niet-medische cabines van Oxylife maximaal respectievelijk 0,5 bar en 1,5 ATA bedraagt.

Alle informatie met betrekking tot hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) op onze website moet uitsluitend worden beschouwd als algemene informatie die wereldwijd van het web is verzameld en op onze website is geplaatst voor algemene informatie- en kennisdoeleinden. Deze informatie en medische indicaties/claims mogen niet in verband worden gebracht met onze welzijnsproducten (commerciële, niet-medische apparaten), noch met eventuele effecten die uiteindelijk kunnen worden ervaren na het gebruik van onze apparaten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter referentie en is niet bedoeld om ons apparaat aan te bevelen als medicijn of om een ​​ziekte of medische aandoening te diagnosticeren, noch als een product om ziekten, verwondingen of andere medische aandoeningen te elimineren en/of te behandelen.

Oxyfuel Nederland B.V. maakt geen medische claims, reëel of impliciet, met betrekking tot de voordelen van onze apparatuur en methoden. Lezers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor zelfexperimenten.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van OxyFuel.nl, welke geen eigendom zijn van OxyFuel, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van OxyFuel. Hoewel OxyFuel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door OxyFuel worden onderhouden wordt afgewezen.

OxyFuel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.